Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

ISLAH İMAR PLANLARI-ÖĞÜT HARİTA SUNAR-

 

 

ISLAH İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI :

Islah imar planlarının hazırlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Islah imar planları, varsa halihazır haritalar veya bütünlemesi yapılan hali hazır haritalar üzerine çizilir. Halihazır haritaları bulunmayan alanların öncelikle hali hazır haritaları yapılır.

b) Bölgenin yerleşmeye müsait olup olmadığı belirleyen jeolojik rapor hazırlanır.

c) Varsa kadastrom durum işlenir.

d) Kanun gereğince müracaatı yapılmış olan binalar, haritaya işlenir.

e) Planlanacak alan İlçenin, varsa kanun kapsamı dışında kalan yapılar belirlenir.

f) a,b,c,d ve e bentlerindeki tespitlere göre planlanacak alanın kesin sınırı belirlenir.

g) Yapı adalarında yapılaşma koşulları belirlenir ve yollar kadar fili durum alınarak yapılır.
Yapılaşma koşulları belirlenmesinde, mevcut teknik donanım gözetilir ayrıca planlanacak alan içerisinde yerleşecek nüfus da göz önünde bulundurularak, gerekli sosyal ve teknik donanım alanları sağlanır.

I) Plan notları ile ilgili lejant paftası hazırlanır.

j) Konut dışı arazi kullanışları belirlenir.

k) Çizim tekniğinde " imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmenlik " hükümlerine uyulur.

l) Ölçek ve koordinatların belirlenir, kuzey işareti gösterilir.

ISLAH İMAR PLANLARININ ONAYI :

a) Islah imar planları, belediye intikal ettikleri tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde belediye meclislerince 3030 sayılı kanun kapsamında kalan belediyelerde ilçe belediye meclislerince, kabul edilerek yürürlüğe girerler.

b) Islah imar planlar, valiliğe intikal tarihinden en geç bir ay içersinde il idare kurallarınca kabul edildikten sonra, valilikçe taktik edildikten sonra yürürlüğe girer.

ANASAYFA YA DÖNMEK iCiNTIKLAYIN!